Prawo i finanse

W jakich sprawach pomaga radca prawny? Ile to kosztuje?

Pinterest LinkedIn Tumblr
Reklama

Radca prawny to osoba, która ma uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w różnych dziedzinach prawa. Radca prawny może doradzać, sporządzać pisma, reprezentować klientów przed sądami i urzędami, a także prowadzić mediacje i negocjacje. W jakich sprawach można skorzystać z usług radcy prawnego? Oto kilka przykładów:

  • Sprawy cywilne – to sprawy dotyczące stosunków prawnych między osobami fizycznymi lub prawnymi, np. umów, roszczeń, odszkodowań, spadków, własności, rodzinnych, opiekuńczych. Radca prawny może pomóc w sporządzeniu lub sprawdzeniu umowy, wystąpieniu z roszczeniem lub obronie przed nim, uzyskaniu odszkodowania za szkodę, podziale majątku, uzgodnieniu alimentów, ustaleniu kontaktów z dzieckiem, sporządzeniu testamentu, uzyskaniu zachowku, uregulowaniu sytuacji prawnej nieruchomości, uzyskaniu zezwolenia na budowę, zgłoszeniu własności intelektualnej, itp.
  • Sprawy karne – to sprawy dotyczące popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, np. kradzieży, oszustwa, pobicia, znęcania, narkotyków, jazdy po pijanemu, wykroczeń drogowych. Radca prawny może pomóc w obronie przed zarzutami lub w oskarżeniu sprawcy, w złożeniu zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie, w ubieganiu się o środki zapobiegawcze, w składaniu zażaleń, apelacji, kasacji, w uzyskaniu zadośćuczynienia, w skorzystaniu z instytucji ugody, warunkowego umorzenia, nadzwyczajnego złagodzenia kary, itp.
  • Sprawy administracyjne – to sprawy dotyczące stosunków prawnych między obywatelami a organami administracji publicznej, np. podatków, opłat, składek, świadczeń, zezwoleń, koncesji, dotacji, kontroli, kar administracyjnych. Radca prawny może pomóc w uzyskaniu lub odwołaniu się od decyzji administracyjnej, w złożeniu skargi na bezczynność lub przewlekłość organu, w prowadzeniu postępowania przed sądem administracyjnym, w uzyskaniu zwrotu lub umorzenia podatku, opłaty, składki, w uzyskaniu świadczenia, zezwolenia, koncesji, dotacji, w odparciu kontroli lub kary administracyjnej, itp.
  • Sprawy gospodarcze – to sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, np. zakładania, prowadzenia, przekształcania, łączenia, podziału, likwidacji, upadłości, naprawy firmy, umów handlowych, inwestycji, finansowania, windykacji, ochrony konkurencji, konsumentów, danych osobowych, własności przemysłowej. Radca prawny może pomóc w wyborze formy prawnej i rejestracji firmy, w sporządzaniu lub sprawdzeniu umów handlowych, w uzyskaniu finansowania, dotacji, ulg, zwolnień, w windykacji należności, w ochronie przed nieuczciwą konkurencją, w ochronie danych osobowych, w zgłaszaniu patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, w prowadzeniu postępowania upadłościowego lub naprawczego, itp.

Ile kosztuje usługa radcy prawnego?

Koszty usług radcy prawnego mogą się różnić w zależności od rodzaju sprawy, stopnia skomplikowania, renomy kancelarii, miejsca świadczenia usługi i innych czynników. Nie ma jednej, stałej stawki za pomoc prawną, ale można znaleźć orientacyjne ceny na stronach internetowych niektórych kancelarii radcowskich lub w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Oto niektóre przykłady kosztów usług radcy prawnego:

  • Porada prawna – to ustna lub pisemna opinia radcy prawnego na temat konkretnej kwestii prawnej. Cena za zwykłą poradę prawną waha się w granicach 70-200 zł i zależna jest zazwyczaj od zawiłości sprawy i ilości dokumentów, z jaką musi zapoznać się radca prawny. Średnia stawka godzinowa wynosi około 200-400 zł netto, ale w przypadku bardziej skomplikowanych spraw koszt godzinnej porady prawnej może wynosić od 500 zł do nawet kilku tysięcy złotych.
  • Sporządzenie pisma – to napisanie przez radcę prawnego dokumentu, np. umowy, pozwu, skargi, odwołania, wezwania do zapłaty, wniosku o świadczenie, itp. Cena za sporządzenie pisma przez radcę prawnego zależy od rodzaju i złożoności dokumentu, a także od tego, czy wymaga on dodatkowej analizy prawnej. Orientacyjnie, koszt napisania pisma przez radcę prawnego wynosi od 100 do 200 zł.
  • Reprezentacja przed sądem lub urzędem – to występowanie przez radcę prawnego w imieniu klienta w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Cena za reprezentację przez radcę prawnego zależy od rodzaju i wartości przedmiotu sprawy, a także od tego, czy wymaga ona dodatkowych czynności, np. zgromadzenia dowodów, przesłuchania świadków, sporządzenia środka odwoławczego, itp. Orientacyjnie, koszt reprezentacji przez radcę prawnego wynosi od 300 do 1200 zł za każdą rozprawę lub posiedzenie. W niektórych sprawach, np. cywilnych, karnych, administracyjnych, radca prawny może naliczyć opłatę według stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. W takim przypadku, opłata zależy od wartości przedmiotu sprawy i może wynosić od 90 do 25 000 zł.
  • Stała obsługa prawna – to umowa między radcą prawnym a klientem, na podstawie której radca prawny świadczy na rzecz klienta określone usługi prawne w ramach stałej opłaty miesięcznej. Cena za stałą obsługę prawną zależy od zakresu i częstotliwości świadczonych usług, a także od wielkości i profilu działalności klienta. Orientacyjnie, koszt stałej obsługi prawnej przez radcę prawnego wynosi od 199 do 5000 zł miesięcznie.

Podane ceny są tylko orientacyjne i mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji i umowy z radcą prawnym. Zawsze warto zapytać o koszt usługi przed jej zleceniem i uzyskać pisemną umowę lub potwierdzenie. W niektórych przypadkach można też skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, np. w punktach nieodpłatnych porad prawnych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej, itp.

Dodaj komentarz

xc