Prawo i finanse

Dla kogo medal za długotrwałe pożycie małżeńskie?

Pinterest LinkedIn Tumblr
Reklama

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie to polskie cywilne odznaczenie państwowe, które stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal został ustanowiony w 1960 roku i jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewodów. Medal jest symbolem szacunku i uznania dla małżeństw, które wykazały się trwałością, wiernością i miłością.

Jak wygląda medal za długotrwałe pożycie małżeńskie?

Odznaką medalu jest srebrzona, oksydowana gwiazda o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami. Na awersie medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią, umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na rewersie medalu znajduje się monogram RP i napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Medal zawieszony jest na różowej wstążce z białym paskiem pośrodku.

Jak ubiegać się o medal?

Aby ubiegać się o medal, należy spełnić następujące warunki:

  • być obywatelem polskim,
  • być w związku małżeńskim co najmniej 50 lat,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Wniosek o nadanie medalu należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać:

  • skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego
  • kserokopie dowodów osobistych obojga małżonków
  • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Wniosek można złożyć nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym małżonkowie obchodzić będą 50 rocznicę ślubu.

Jak odebrać medal?

Medal jest wręczany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważnionego przedstawiciela podczas uroczystości organizowanej przez wojewodę lub innego organa administracji publicznej. Uroczystość powinna odbyć się w ciągu 6 miesięcy od daty wydania postanowienia o nadaniu medalu. Małżonkowie mogą również odebrać medal osobiście w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Co daje medal?

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest odznaczeniem honorowym i nie wiąże się z żadnymi przywilejami materialnymi lub prawami specjalnymi. Jest jednak dowodem uznania i szacunku dla małżeństw, które utrzymały swój związek przez pół wieku. Medal może być również źródłem dumy i radości dla jubilatów i ich rodziny.

Dodaj komentarz

xc